Per 1. okt er Adlex Advokaters privatafdeling blevet til Jeberg Advokatfirma. Navnet er nyt. Erfaringen, grundigheden og sikkerheden i rådgivningen er den samme.

M

Oplysninger &
Forretnings-
betingelser.

 

Udførelsen af opdraget herunder undtagne opdrag

Jeberg Advokatfirma og klienten aftaler omfanget af opgaven inden opstart af den juridiske bistand.

Jeberg Advokatfirma forpligter sig overfor klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Advokater i Jeberg Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Jeberg Advokatfirma er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten. Jeberg Advokatfirmaer forpligtet til at opbevare identitetsoplysningerne i mindst 5 år efter klientforholdet er ophørt.

Jeberg Advokatfirma rådgiver ikke om skatteretlige eller afgiftsmæssige forhold, men kan på forespørgsel henvise til skatterådgivere

Jeberg Advokatfirma påser ved oprettelse af alle sager og ved alle klientetablering at der ikke eksisterer eller opstår interessekonflikter.

Fortrolighed

Jeberg Advokatfirma er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle ansatte hos Jeberg Advokatfirmaer pålagt tavshedspligt.

Ansvar, forsikring og ansvarsbegrænsning
 • Jeberg Advokatfirma er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
 • Jeberg Advokatfirma er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.
 • Jeberg Advokatfirma hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Jeberg Advokatfirma efter aftale med klienten har overladt dele af arbejdsopgavens løsning til.
 • Jeberg Advokatfirma er ansvarsforsikret i forsikringsselskabet HDI Global Specialty SE, Denmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø. Jeberg Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
 • Jeberg Advokatfirmas ansvar for rådgivning er begrænset til 5 mio. kr.
 • Jeberg Advokatfirma har ikke tegnet forsikring mod elektronisk indbrud i netbank (f.eks. hacking), og dermed er indestående på klientkonti ikke forsikret mod elektronisk indbrudstyveri. Jeberg Advokatfirmapåtager sig intet ansvar for tab som følge af elektronisk indbrud på klientkonti.
 • Vi gør opmærksom på, at vi efter nærmere aftale har mulighed for konkret at forhøje vores ansvarsdækning og dermed de anførte begrænsninger af vort erstatningsansvar, såfremt en klient ønsker, at vi skal påtage os et større ansvar vedrørende et konkret projekt.
 • Jeberg Advokatfirma er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image og lignende.
 • Jeberg Advokatfirma hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Jeberg Advokatfirma har henvist en kunde til, ligesom Jeberg Advokatfirma ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Jeberg Advokatfirma efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.
  Honorar, fakturering og klientmidler

  Jeberg Advokatfirmas salær baseres på den anvendte tid med en timesats på DKK 2.500,00 inkl. moms, men under hensyntagen til bl.a. opdragets kompleksitet, ansvaret som er forbundet med opdraget, anvendelse af specialistkompetencer, det opnåede resultat og sagens værdi for klienten samt om opdraget er sket under særlig tidspres og uden for normal åbningstid.

  Advokatsekretærbistand afregnes med en timesats på DKK 1.250 inkl. moms.

  Flere sagstyper – f.eks boligsager, omskødninger, testamenter, ægtepagter, gældsbrev mv. afregnes dog efter en fast, på forhånd aftalt og oplyst takst.

  Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter betales af klienten ud over honoraret. Jeberg Advokatfirma er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten.

  I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. Jeberg Advokatfirmavil på forespørgsel afgive estimat på størrelsen over det forventede salær.

  Jeberg Advokatfirmaafregner månedsvis bagud og ved sagens afslutning. Der skal indbetales et nærmere aftalt depositum på Jeberg Advokatfirmaklientkonto.

  Alle beløb, der indbetales til Jeberg Advokatfirmas klientkonti, indsættes på Jeberg Advokatfirmas klientbankkonto i Jyske Bank.

  Betalingsfristen for afregning af vores fakturaer er som udgangspunkt otte (8) dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes en rente efter Rentelovens regler.

  Klientkontomidler er omfattet af indskydergarantifonden i henhold til lov om en garantifond for indskydere m.v., der som udgangspunkt dækker op til EUR 100.000, medmindre der i henhold til loven gælder anden dækning.
  Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. Jeberg Advokatfirmapåtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.
  Depositum

  Afhængig af sagens karakter kan Jeberg Advokatfirma opkræve depositum ved sagens start.

  Jeberg Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

  Databeskyttelse

  Hos Jeberg Advokatfirmaprioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik forklarer, hvordan Jeberg Advokatfirma behandler dine personoplysninger som klient hos os. I det følgende redegøres for, hvordan vi indsamler, anvender og videregiver de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du er klient hos os eller på anden vis kommunikerer med os.

  Der kan forekomme løbende ændringer i denne privatlivspolitik. Alt efter de specifikke ændringer vil vi muligvis også give dig en supplerende politik. Vi opfordrer dig til at gennemse vores privatlivspolitik løbende for at holde dig opdateret om vores praksis for behandling af personoplysninger.

  Dataansvarlig.
  Følgende juridiske enhed er datasvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

  Jeberg Advokatfirma
  CVR-nr. 42523607
  Købmagergade 60, 3.
  1150 København K

  Behandling af personoplysninger om klienter, samarbejdspartnere og andre eksterne
  Vi vil indsamle de oplysninger, som du giver os direkte. Dette vil være tilfældet, når du er klient hos os, ringer til os, sender os e-mails, kommunikerer med os via en tredjepart, eller på anden vis interagerer med os. De kategorier af oplysninger, vi kan indsamle om dig inkluderer typisk dit navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse, professionelle oplysninger (fx den virksomhed du repræsenterer, din titel, etc.) og enhver anden oplysning, som du vælger at give os. Vores behandlinger af disse oplysninger sker med henblik på at indgå eller opfylde en kontrakt mellem dig eller den virksomhed du repræsenterer (altså etablere et klientforhold), hvorfor vores behandlingsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Vi kan ligeledes behandle ovenstående personoplysninger som led i vores legitime interesse i at besvare din henvendelse, hvis vi ikke har indgået en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

  Efter omstændighederne kan vores juridiske bistand medføre, at vi er nødsaget til at behandle følsomme personoplysninger eller strafbare forhold, fx i familie- og arverets tvister eller rekonstruktions rådgivning. Vores hjemmel til behandling i sådanne sammenhænge er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f for følsomme oplysninger og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4 for oplysninger om strafbare forhold.

  Hvis Jeberg Advokatfirmas juridiske rådgivning er underlagt hvidvaskloven, er vi i de konkrete situationer forpligtet til at foretage kundekendskabsundersøgelser (KYC), hvorfor vi behandler identitetsoplysninger, CPR-nr. og paskopi om klienter og dennes reelle ejere identitetsoplysninger, inden der etableres en forretningsforbindelse eller udføres en transaktion. Vores retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1.

  Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder offentlige registre, fx CVR.dk, og kombinere dette med de oplysninger som du selv har givet til os.

  Modtagere af personoplysninger
  Jeberg Advokatfirma benytter ligeledes databehandlere, som alle er underlagt databehandleraftaler og forpligtet til fortrolighed.

  Visse personoplysninger vil blive indberettet til offentlige myndigheder, hvis det er krævet ved lov, fx indberetninger til Skat, Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet. Retsgrundlaget for sådan videregivelse af dine personoplysninger er vores retlige forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

  I tilfælde af at Jeberg Advokatfirma benytter ligeledes databehandlere, som alle er underlagt databehandleraftaler og forpligtet har behov for juridisk bistand, kan vi ligeledes videregive dine personoplysninger til vores eksterne advokat, revisor, eller anden rådgiver grundet vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f.

  Sikkerhed
  Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger – dette inkluderer kryptering og pseudonymisering hvor muligt.

  Dine rettigheder
  Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

  Du kan ligeledes til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, som du har afgivet. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor

  Links til andre websites mv.
  Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

  Overførsel til tredjelande
  Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

  Sletning af personoplysninger
  Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

  Personoplysninger til brug for Jeberg Advokatsfirmas KYC-forpligtelser opbevares i 5 år i overensstemmelse med hvidvaskloven.

  Kontakt, ændringer af oplysninger and klageadgang

  Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personoplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på cj@adlexadvokat.dk

  Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. I den forbindelse bedes du kontakte advokat Carsten Jeberg på cj@jebergadvokat.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk.

  Arkivering

  Sagsakter opbevares på arkiv i 5 år regnet fra sagens afslutning, hvorefter sagsakterne makuleres. Boligsager opbevares dog elektronisk i 10 år.

  Rådgivning, Lovvalg og værneting

  Jeberg Advokatfirma er alene kvalificeret til at rådgive om forhold omfattet af dansk ret, og Jeberg Advokatfirmas rådgivning er udelukkende begrænset til dansk ret, medmindre andet udtrykkeligt aftales vedrørende den konkrete opgave.

  Jeberg Advokatfirmas rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal afgøres af Københavns Byret.

  Jeberg Advokatfirmaer underlagt de Advokatetiske Regler. Klienten kan indbringe klager over rådgivning til advokatmyndighederne (www.advokatsamfundet.dk), Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre en advokats adfærd eller honorar.

  Anvendelse af vores rådgivning

  Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores forudgående skriftlige accept. Jeberg Advokatfirmaer alene ansvarlig overfor klienten for den rådgivning der er ydet, og tredjemand kan ikke støtte ret herpå, medmindre andet er aftalt skriftligt.

  Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Jeberg Advokatfirmaleverer til klienten i forbindelse med sagen, men Jeberg Advokatfirma har og beholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

  Gyldighed

  Disse forretningsbetingelser er gældende fra den 1. oktober 2021, og gælder i mangel af anden skriftlig aftale for enhver rådgivning Jeberg Advokatfirma yder til klienten efter denne dato.

  Der tages forbehold for senere ændringer i forretningsbetingelserne. Jeberg Advokatfirmas til enhver tid opdaterede forretningsbetingelser findes på vores website: www.jebergadvokatfirma.dk